Furnitage(Thailand) Co.ltd.
347/15 Pachautid 69 Bangmod Bangkok 10140 Thailand
Tel: 02-463-8056(auto)
thisisnotelearning@gmail.com
thisisnotelearning.com

ใบสมัครตัวแทนจำหน่ายระบบ TiNEL

รองรับไฟล์ PDF JPG PNG GIF เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขตัวแทนจำหน่าย ระบบ TiNEL

ข้อ 1. บริษัทตกลงแต่งตั้งให้ตัวแทนเป็นผู้มีอำนาจจัดจำหน่ายระบบ TiNEL ในประเทศไทยโดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป

ข้อ 2. ตัวแทนตกลงรับเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบของบริษัท โดยจะกระทำการดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สนับสนุนและส่งเสริมระบบของบริษัทให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและรับรองว่าจะไม่ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นที่เสื่อมเสีย และกระทบกระเทือนต่อการจำหน่ายระบบ ดังกล่าว

ข้อ 3. ตัวแทนตกลงจัดจำหน่ายระบบในราคามาตรฐานที่บริษัทกำหนดให้ ไม่ทำการตัดราคาตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ รวมถึงการกระทำใด อันทำให้ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นเป็นที่เสื่อมเสีย

ข้อ 4. ตัวแทนสามารถยื่นความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนประเภทของตัวแทนจำหน่ายได้ โดยให้บริษัทพิจารณาผลงานในช่วง 3 เดือน

ข้อ 5. ตัวแทนต้องได้รับการอบรมความรู้ของระบบ และวิธีการจัดจำหน่ายระบบอย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 6. ตัวแทนสามารถนำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่บริษัทกำหนดให้ ไปใช้ต่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 7. ตัวแทนตกลงจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อยี่ห้อของระบบในทางที่ผิดหรือแอบอ้างเพื่อกระทำการไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

ข้อ 8. ในกรณีที่ขาดการติดต่อหรือไม่มีการทำธุรกิจร่วมกันภายใน 6 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ครบถ้วน หรือตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารที่ได้จากตัวแทนจำหน่ายมีข้อความเท็จ ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเหตุบอกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณีแต่เพียงฝ่ายเดียว


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล หรือข้อความที่ได้ให้แก่บริษัทฯ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความ, ข้อตกลง, เงื่อนไขทั้งหมดโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ